Dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2010 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 2B-566 „DĖL DVIRAČIŲ IR TRIRAČIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APŠVIETIMO IR ŠVIESOS SIGNALIZAVIMO ĮTAISŲ TIPO PATVIRTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 2B-176
Vilnius

 

Įgyvendindamas 2013 m. lapkričio 27 d. Europos Komisijos direktyvą 2013/60/ES, kuria dėl derinimo prie technikos pažangos iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/67/EB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (OL 2013 L 329, p. 15):
1. Pakeičiu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 2B-566 „Dėl Dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 44 „Dėl transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo“ 3.1 punktu ir įgyvendindamas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/67/EB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (OL 2009 L 222, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 27 d. Europos Komisijos direktyva 2013/60/ES, kuria dėl derinimo prie technikos pažangos iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/67/EB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (OL 2013 L 329, p. 15):“

1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintose Dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklėse:

1.2.1. išdėstau 2 punktą taip:

„2. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/67/EB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (OL 2009 L 222, p. 1) (toliau – direktyva 2009/67/EB) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 27 d. Europos Komisijos direktyva 2013/60/ES, kuria dėl derinimo prie technikos pažangos iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/67/EB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (OL 2013 L 329, p. 15).“

1.2.2. išdėstau 3 punktą taip:

„3. Taisyklės taikomos visoms dviratėms ir triratėms motorinėms transporto priemonėms, nurodytoms Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, II skyriuje.“

1.2.3. išdėstau 5 punktą taip:

„5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Apšvietimo įtaiso arba atšvaito šviesą atspindintis paviršius – visas išorinis skaidrios medžiagos paviršius arba dalis to paviršiaus, kurį gamintojas brėžinyje nurodė prašydamas suteikti tipo patvirtinimą (1 priedas).

5.2. Atbulinės eigos žibintas – žibintas, skirtas už galinės transporto priemonės dalies esančiam keliui apšviesti ir kitiems kelių eismo dalyviams įspėti, kad transporto priemonė važiuoja atbuline eiga arba ketina pradėti važiuoti atbuline eiga.

5.3. Atskaitos ašis – žibinto spinduliuojamos šviesos sklidimo krypties ašis, kurią nustato žibinto gamintojas, kad ją būtų galima taikyti kaip fotometrinių regėjimo lauko kampų matavimo atskaitos kryptį (H = 0°, V = 0°), ir kuria remiamasi žibintą pritvirtinant prie transporto priemonės.

5.4. Atskaitos centras – atskaitos ašies susikirtimas su šviesą spinduliuojančiu paviršiumi. Atskaitos centrą nurodo žibinto gamintojas.

5.5. Automatinio variklio išjungimo ir paleidimo sistema „stop / start“ – sistema, kurios tikslas – sumažinti veikimo tuščiąja eiga trukmę ir kartu degalų sąnaudas, išmetamų teršalų ir CO2 kiekį.

5.6. Dienos žibintas – į priekį šviečiantis žibintas, naudojamas transporto priemonės matomumui važiuojant dieną padidinti.

5.7. Gabaritinis plotis – atstumas tarp dviejų tolimiausių išorinių kraštų apibrėžtų vertikalių plokštumų.

5.8. Galinio valstybinio numerio ženklo žibintas – galinio valstybinio numerio ženklui apšviesti naudojamas žibintas, kuris gali būti sudarytas iš kelių optinių elementų.

5.9. Galinis gabaritinis žibintas – žibintas, skirtas transporto priemonės buvimui nurodyti, kai į ją žiūrima iš galo.

5.10. Galinis rūko žibintas – tirštame rūke transporto priemonės matomumą iš galo didinantis žibintas.

5.11. Geometrinio matomumo kampai – mažiausią erdvinio kampo lauką, kuriame turi būti matomas žibinto paviršius, apibrėžiantys kampai; erdvinio kampo laukas apibrėžiamas rutulio nuopjovomis, iš kurių vidurinė sutampa su žibinto atskaitos centru, o ekvatorius lygiagretus žemės paviršiui; rutulio segmentai apibrėžiami atsižvelgiant į atskaitos ašį; horizontalieji kampai β atitinka ilgumą, o vertikalūs kampai α – platumą; vidinėje geometrinio matomumo kampų dalyje neturi būti jokių kliūčių, trukdančių bet kokios žibinto, į kurį žiūrima iš begalybės, matomo paviršiaus dalies atsispindinčiai šviesai sklisti;

jeigu matuojama arčiau žibinto, stebėjimo kryptis turi būti paslinkta lygiagrečiai, kad būtų užtikrintas toks pats tikslumas; į jokias vidinėje geometrinio matomumo kampų dalyje esančias kliūtis neatsižvelgiama, jeigu jos buvo pateikiant žibintą tipui patvirtinti;

jeigu kokią nors transporto priemonėje įrengto žibinto matomo paviršiaus dalį užstoja kita sudedamoji tos transporto priemonės dalis, turi būti pateiktas įrodymas, kad matoma (neužstota) žibinto dalis atitinka įtaisui, kaip optiniam įrenginiui, patvirtinti nustatytą fotometrinę vertę, kaip numatyta Taisyklių 1 priede.

5.12. Informacinis dokumentas – Taisyklių 2 priede pateiktas dokumentas, kuriame nurodyta, kokius duomenis turi pristatyti asmuo, kuris teikia prašymą gauti transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų EB tipo patvirtinimo sertifikatą.

5.13. Įspėjamasis pavojaus įtaisas – kartu įjungti visi transporto priemonės posūkio žibintai, kuriais siekiama atkreipti dėmesį, kad transporto priemonė kitiems kelių eismo dalyviams laikinai kelia pavojų.

5.14. Įtaisas – vienai arba kelioms funkcijoms atlikti naudojamas įrenginys ar jų grupė.

5.15. Kombinuotieji žibintai – atskirus šviečiančius paviršius, tačiau bendrą šviesos šaltinį ir žibinto korpusą turintys žibintai.

5.16. Kontrolinė lemputė – lemputė, šviesa signalizuojanti, kad įtaisas yra įjungtas, tačiau nerodanti, ar įtaisas veikia gerai, ar ne.

5.17. Matomas paviršius – šviečiančio paviršiaus ribos projekcijos išoriniame sklaidytuvo paviršiuje (a–b), arba šviesą atspindinčio paviršiaus (c–d), statmenoji projekcija stebėjimo krypčiai statmenoje plokštumoje, liečiančioje kraštinį sklaidytuvo tašką, kaip numatyta Taisyklių 1 priede.

5.18. Pagrindinis transporto priemonės valdymo jungiklis – įtaisas, kuriuo transporto priemonėje įrengtos elektroninės sistemos perjungiamos iš neveikimo būsenos (pvz., kai transporto priemonė stovi be vairuotojo) į normalų veikimo režimą.

5.19. Posūkio žibintas – žibintas, skirtas kitiems kelių eismo dalyviams parodyti, kad vairuotojas ketina keisti važiavimo kryptį į dešinę arba į kairę pusę.

5.20. Priekinis artimosios šviesos žibintas – žibintas, skirtas keliui priešais transporto priemonę apšviesti, kad nebūtų akinami priešais važiuojančių transporto priemonių vairuotojai ir kiti kelių eismo dalyviai.

5.21. Priekinis gabaritinis žibintas – žibintas, skirtas transporto priemonės buvimui parodyti, kai į ją žiūrima iš priekio.

5.22. Priekinis rūko žibintas – žibintas, skirtas kelio apšvietimui pagerinti transporto priemonei važiuojant rūke, sningant, per liūtį arba esant dulkių kamuoliams.

5.23. Priekinis tolimųjų šviesų žibintas – žibintas, skirtas keliui dideliu atstumu priešais transporto priemonę apšviesti.

5.24. Skersinė plokštuma – vidurinei išilginei transporto priemonės plokštumai statmena vertikali plokštuma.

5.25. Stabdymo žibintas – žibintas, esantis transporto priemonės galinėje dalyje ir skirtas kitiems kelių eismo dalyviams parodyti, kad transporto priemonės vairuotojas yra nuspaudęs darbinį stabdį.

5.26. Sugrupuotieji žibintai – atskirus šviečiančius paviršius ir šviesos šaltinius, tačiau bendrą žibinto korpusą turintys žibintai.

5.27. Šviesą atspindintis atšvaitas – ne transporto priemonėje esančio šviesos šaltinio skleidžiamą šviesą atspindintis įtaisas, skirtas transporto priemonės buvimui parodyti, kai stebėtojas yra netoli šviesą skleidžiančio šaltinio; šviesą atspindintys valstybinio numerio ženklai šviesą atspindinčiais atšvaitais nelaikomi.

5.28. Tarpusavyje sujungti žibintai – žibintai, turintys atskirus šviesos šaltinius arba vieną skirtingomis sąlygomis (optiniai, mechaniniai arba elektros įrangos skirtumai) veikiantį šviesos šaltinį, visiškai ar iš dalies bendrus šviečiančius paviršius ir bendrą žibinto korpusą.

5.29. Transporto priemonės tipas – apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų atžvilgiu nesiskiriančios transporto priemonės, kurių pagrindiniai požymiai yra transporto priemonės matmenys ir išorinė forma bei apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų skaičius ir išdėstymas.

5.30. Tolimiausias išorinis kraštas – kiekviename transporto priemonės šone – vidurinei išilginei transporto priemonės plokštumai lygiagreti plokštuma, sutampanti su tolimiausiu išoriniu transporto priemonės kraštu, neatsižvelgiant į galinio vaizdo veidrodžių ir posūkio žibintų projekcijas.

5.31. Veikimo kontrolės įtaisas – įtaisas, rodantis, kad įjungtas įtaisas veikia pagal nustatytus reikalavimus ar veikia ne pagal reikalavimus.

5.32. Žibintas – keliui apšviesti arba kitiems kelių eismo dalyviams šviesos signalui perduoti skirtas įtaisas; taip pat galinio valstybinio numerio ženklo žibintas ir šviesą atspindintys atšvaitai.“

1.2.4. išdėstau 7 punktą taip:

„7. Prašymas ir informacinis dokumentas, nurodyti Taisyklių 6 punkte, turi būti pateikiami, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.“

1.2.5. išdėstau 17 punktą taip:

„17. Prieš išduodama arba išdavusi EB tipo patvirtinimo sertifikatą, Inspekcija patikrina, ar transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų gamyba atlikta pagal patvirtinto tipo reikalavimus, kaip numatyta Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“. Ūkio subjektų stebėsena ir vertinimas, atranka planiniams ir neplaniniams patikrinimams ir šie patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, Taisyklėmis ir Laikinosiomis ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 2B-5 „Dėl Laikinųjų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“. Prireikus patikrinimas vykdomas kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybių įgaliotomis institucijomis.“

1.2.6. išdėstau 23 punktą taip:

„23. Inspekcija pagal savo kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl Taisyklių taikymo ir teikia jiems metodinę pagalbą. Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2B-19 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

1.2.7. išdėstau 3 priedo 9 punktą taip:

„9. Iš priekio neturi matytis jokio raudonos spalvos žibinto, o iš galo – jokio baltos spalvos žibinto, išskyrus bet kokį atbulinės eigos žibintą. Ar šios sąlygos laikomasi, patikrinama įvertinant:

9.1. raudonos spalvos žibinto matomumą iš priekio: 1 zonoje esančioje skersinėje plokštumoje, kuri nuo labiausiai į priekį išsikišusios sudedamosios transporto priemonės dalies yra 25 m atstumu, judantis stebėtojas raudonos spalvos žibinto tiesiogiai neturi matyti;

9.2. baltos spalvos žibinto matomumą iš galo: 2 zonoje esančioje skersinėje plokštumoje, kuri nuo galinės sudedamosios transporto priemonės dalies yra 25 m atstumu, judantis stebėtojas baltos spalvos žibinto tiesiogiai neturi matyti;

9.3. 1 ir 2 zonas, kurias mato stebėtojas ir kurios yra apribotos šiomis atitinkamomis plokštumomis:

9.3.1. zonos aukštis – 2 horizontalios plokštumos (atitinkamai 1 metro ir 2,2 metro aukštyje nuo žemės paviršiaus);

9.3.2. zonos plotis – 2 vertikalios plokštumos, kurios 15° kampu nukreiptos link priekinės ir galinės transporto priemonės dalies bei nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos į išorę; atitinkamai tose plokštumose yra išilginei vidurinei transporto priemonės plokštumai lygiagrečių transporto priemonės gabarito plotį žyminčių vertikalių plokštumų bei jos gabarito ilgį žyminčių skersinių plokštumų kirtimosi linijos.“

1.2.8. išdėstau 3 priedo 10 punktą taip:

„10. Elektros jungtys turi būti tokios, kad priekinį gabarito žibintą arba, jeigu priekinis gabarito žibintas neįrengtas, artimosios šviesos, galinį gabarito ir galinio valstybinio numerio ženklo žibintą būtų galima įjungti ir išjungti tik tuo pat metu. Transporto priemonėse turi būti įrengta: dienos žibintai arba artimosios šviesos žibintai, kurie automatiškai įjungiami, kai įjungiamas pagrindinis transporto priemonės valdymo jungiklis.“

1.2.9. išdėstau 3 priedo 11 punktą taip:

„11. Jeigu specialiųjų reikalavimų nėra, elektros jungtys turi būti tokios, kad tolimosios šviesos, artimosios šviesos ir rūko žibinto nebūtų galima įjungti tol, kol taip pat neįjungti Taisyklių 3 priedo 10 punkte nurodyti žibintai. Tačiau šis reikalavimas tolimosios ir artimosios šviesos žibintams netaikomas, jeigu jais perduodamas regimasis įspėjimo signalas – trumpais tarpais su pertrūkiais įjungiamas artimosios arba tolimosios šviesos žibintas ar paeiliui trumpais tarpais įjungiami tolimosios ir artimosios šviesos žibintai.“

1.2.10. papildau 3 priedą 15 punktu ir išdėstau jį taip:

„15. L1e ir L3e klasių transporto priemonėse gali būti įrengti papildomi galiniai ir šoniniai šviesogrąžiai įtaisai ir medžiagos, jeigu jie neblogina privalomųjų apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų veikimo. Ant bagažinių ir ant krepšių, tvirtinamų prie bagažinių, gali būti įrengtos šviesogrąžinės medžiagos, jeigu jos yra tokios pat spalvos kaip ir toje vietoje esantis apšvietimo įtaisas.“

1.2.11. papildau 3 priedą 16 punktu ir išdėstau jį taip:

„16. Ant transporto priemonių nemontuojami pagalbiniai šviesos šaltiniai, skleidžiantys šviesą, kurią galima tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai matyti įprastomis važiavimo sąlygomis (išskyrus valdymo mechanizmams apšviesti skirtus šviesos šaltinius, signalines lemputes ir rodytuvus arba keleivių salono apšvietimą).“

1.2.12. papildau 3 priedą 17 punktu ir išdėstau jį taip:

„17. Jeigu žibintas arba dienos žibintas automatiškai įjungiamas tik veikiant varikliui, suprantama, kad yra ryšys su pagrindinio valdymo jungiklio įjungimu. Pirmiausia tai taikoma transporto priemonėms su elektros ar kitomis alternatyviomis varomosiomis sistemomis ir transporto priemonėms su automatinio variklio išjungimo ir paleidimo sistema „stop / start“.“

1.2.13. išdėstau 4 priedo 1 punktą taip:

„1. L1e klasės transporto priemonės turi atitikti visus JT EEK taisyklės Nr. 74 reikalavimus. Transporto priemonės, kurių didžiausias projektinis greitis yra ≤ 25 km/h, turi atitikti visus reikalavimus, nustatytus transporto priemonėms, kurių didžiausias projektinis greitis yra > 25 km/h:

1.1. kai L1e klasės transporto priemonėms nenustatyti konkretūs reikalavimai, jose įrengiamas galinio valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas;

1.2. kai pagal JT EEK taisyklę Nr. 74 nėra konkrečių reikalavimų, L1e klasės transporto priemonėse gali būti įrengti dienos žibintai, kurie įjungiami vietoj automatiškai įjungiamų žibintų ir kurie atitinka Taisyklių 5 priedo 82–88 punktų reikalavimus;“

1.2.14. išdėstau 4 priedo 31 punktą taip:

„31. Vertikalusis kampas turi būti 15° virš horizontalės ir žemiau jos, tačiau vertikalųjį kampą žemiau horizontalės galima sumažinti iki 5°, jeigu posūkio žibintai yra mažesniame kaip 750 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus.“

1.2.15. išdėstau 4 priedo 40 punktą taip:

„40. Jeigu transporto priemonėje įrengtiems posūkio žibintams tiekiama kintamoji elektros srovė, kai variklio sukimosi dažnis yra nuo 50 iki 100 proc. didžiausio transporto priemonės greičio atitinkančio dažnio, tai šviesos mirksėjimo dažnis turi būti 90±30 kartų per minutę ir toje pačioje transporto priemonės pusėje esantys posūkio žibintai turi mirksėti arba tuo pačiu metu, arba paeiliui.“

1.2.16. išdėstau 4 priedo 41 punktą taip:

„41. Jeigu transporto priemonėje įrengtiems posūkio žibintams tiekiama kintamoji elektros srovė, kai variklio sukimosi dažnis yra nuo gamintojo nurodyto tuščiosios eigos variklio sukimosi dažnio iki 50 proc. didžiausio transporto priemonės greičio atitinkančio dažnio, tai šviesos mirksėjimo dažnis turi būti nuo 90+30 iki 90–45 kartų per minutę ir toje pačioje transporto priemonės pusėje esantys posūkio žibintai turi mirksėti arba tuo pačiu metu, arba paeiliui.“

1.2.17. papildau 5 priedą 1.8 punktu ir išdėstau jį taip:

„1.8. galinio valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas.“

1.2.18. išdėstau 5 priedo 2.3 punktą taip:

„2.3. dienos žibintas;“

1.2.19. išdėstau 5 priedo 13 punktą taip:

„13. Jeigu įrengtas tolimosios šviesos žibintas, prietaisų skydelyje turi būti įmontuota kontrolinė mėlynos spalvos lemputė. Taip pat:

13.1. transporto priemonių tolimosios šviesos žibintuose, kurių kraštai paprastai palinkę, gali būti įrengta horizontaliojo polinkio reguliavimo sistema (toliau – HPRS), kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 53 2.25 punkte, jeigu laikomasi visų HPRS taikomų tos taisyklės reikalavimų;

13.2. visų tolimosios šviesos žibintų, kuriuos galima įjungti vienu metu, didžiausio intensyvumo bendra vertė neviršija 430 000 cd, o tai atitinka bazinę vertę 100.“

1.2.20. išdėstau 5 priedo 15 punktą taip:

„15. Pagal gabarito plotį:

15.1. atskirą priekinį artimosios šviesos žibintą galima įrengti virš kito priekinio žibinto, po tuo žibintu ar vienoje jo pusėje:

15.1.1. jeigu tie žibintai įrengti vienas virš kito, priekinio artimosios šviesos žibinto atskaitos centras turi būti vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje;

15.1.2. jeigu tie žibintai įrengti vienas šalia kito, jų atskaitos centras nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos turi būti per vienodą atstumą;

15.2. su kitu priekiniu žibintu sujungtas priekinis artimosios šviesos žibintas turi būti įrengtas taip, kad jo atskaitos centras būtų vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje; jeigu transporto priemonėje šalia priekinio artimosios šviesos žibinto įrengtas atskiras priekinis tolimosios šviesos žibintas, jų atskaitos centrai nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos turi būti per vienodą atstumą;

15.3. du priekiniai artimosios šviesos žibintai, iš kurių vienas arba abu sujungti su kitu priekiniu žibintu, turi būti įrengti taip, kad jų atskaitos centrai nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos būtų per vienodą atstumą;

15.4. jeigu yra du artimosios šviesos žibintai, šoninis atstumas tarp šviesą spinduliuojančių paviršių išorinių kraštų ir tolimiausių transporto priemonės kraštų turi būti ne didesnis kaip 400 mm.“

1.2.21. papildau 5 priedą 241 punktu ir išdėstau jį taip:

„241. Kiti priekinių artimosios šviesos žibintų reikalavimai:

241.1. transporto priemonių artimosios šviesos žibintuose, kurių kraštai palinkę, gali būti įrengta HPRS, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 53 2.25 punkte, jeigu laikomasi visų HPRS taikomų tos taisyklės reikalavimų;

241.2. artimosios šviesos žibintai, kurių šviesą spinduliuojančio paviršiaus žemiausias taškas yra ne aukščiau negu 800 mm virš žemės, sureguliuojami taip, kad pradinis polinkis būtų nuo –1,0 proc. iki –1,5 proc. Tikslią vertę gali deklaruoti gamintojas;

241.3. artimosios šviesos žibintai, kurių šviesą spinduliuojančio paviršiaus žemiausias taškas yra 800–1000 mm virš žemės, sureguliuojami taip, kad pradinis polinkis būtų nuo –1,0 proc. iki –2,0 proc. Tikslią vertę gali deklaruoti gamintojas;

241.4. artimosios šviesos žibintai, kurių šviesą spinduliuojančio paviršiaus žemiausias taškas yra ne žemiau negu 1000 mm virš žemės, sureguliuojami taip, kad pradinis polinkis būtų nuo –1,5 proc. iki –2,0 proc. Tikslią vertę gali deklaruoti gamintojas;

241.5. artimosios šviesos žibintų, kurių šviesos šaltinio etaloninis šviesos srautas neviršija 2 000 liumenų ir pradinis polinkis yra nuo –1,0 proc. iki –1,5 proc., polinkis nuo vertikalės visomis apkrovos sąlygomis turi likti nuo –0,5 proc. iki –2,5 proc. Polinkis nuo vertikalės lieka nuo –1,0 proc. iki –3,0 proc., jeigu nustatytas pradinis polinkis yra nuo –1,5 proc. ir 2,0 proc. Siekiant įvykdyti reikalavimus, gali būti naudojamas išorinis reguliavimo įtaisas, jeigu nereikia papildomų įrankių, kurių nėra transporto priemonėje;

241.6. artimosios šviesos žibintų, kurių šviesos šaltinio etaloninis šviesos srautas didesnis negu 2 000 liumenų ir pradinis polinkis yra nuo –1,0 proc. iki –1,5 proc., polinkis nuo vertikalės visomis apkrovos sąlygomis turi likti nuo –0,5 proc. iki –2,5 proc. Polinkis nuo vertikalės lieka nuo –1,0 proc. iki –3,0 proc., jeigu nustatytas pradinis polinkis yra nuo –1,5 proc. ir 2,0 proc. Siekiant įvykdyti šio punkto reikalavimus, galima naudoti žibintų reguliavimo įtaisą, jeigu jis veikia visiškai automatiškai ir atsako trukmė yra mažesnė negu 30 sekundžių.“

1.2.22. papildau 5 priedą 242 punktu ir išdėstau jį taip:

„242. Priekinių artimosios šviesos žibintų bandymo sąlygos:

242.1. atitiktis Taisyklių 5 priedo 241 punkto polinkio reikalavimams tikrinama tokiomis sąlygomis:

242.1.1. parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė ir 75 kg svorio vairuotoją atitinkanti masė;

242.1.2. visiškai pakrauta transporto priemonė, kurios masė paskirstyta taip, kad ji atitiktų gamintojo deklaruotą didžiausią ašies apkrovą esant šiai apkrovos sąlygai;

242.1.3. transporto priemonė su 75 kg svorio vairuotoją atitinkančia mase papildomai pakrauta taip, kad būtų pasiekta gamintojo deklaruota didžiausia leidžiama galinės ašies apkrova; priekinės ašies apkrova šiuo atveju turi būti kuo mažesnė;

242.2. prieš atliekant bet kokius matavimus, transporto priemonė tris kartus pasiūbuojama aukštyn, žemyn, atgal ir į priekį bent per vieną rato sūkį.“

1.2.23. išdėstau 5 priedo 29 punktą taip:

„29. Vertikalusis kampas turi būti 15° virš horizontalės ir žemiau jos, tačiau vertikalųjį kampą žemiau horizontalės galima sumažinti iki 5°, jeigu posūkio žibintai yra mažesniame kaip 750 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus.“

1.2.24. išdėstau 5 priedo 38 punktą taip:

„38. Jeigu transporto priemonėje įrengtiems posūkio žibintams tiekiama kintamoji elektros srovė, kai variklio sukimosi dažnis yra nuo 50 iki 100 proc. didžiausio transporto priemonės greičio atitinkančio dažnio, tai šviesos mirksėjimo dažnis turi būti 90±30 kartų per minutę ir toje pačioje transporto priemonės pusėje esantys posūkio žibintai turi mirksėti arba tuo pačiu metu, arba paeiliui.“

1.2.25. išdėstau 5 priedo 39 punktą taip:

„39. Jeigu transporto priemonėje įrengtiems posūkio žibintams tiekiama kintamoji elektros srovė, kai variklio sukimosi dažnis yra nuo gamintojo nurodyto tuščiosios eigos variklio sukimosi dažnio iki 50 proc. didžiausio transporto priemonės greičio atitinkančio dažnio, tai šviesos mirksėjimo dažnis turi būti nuo 90+30 iki 90–45 kartų per minutę ir toje pačioje transporto priemonės pusėje esantys posūkio žibintai turi mirksėti arba tuo pačiu metu, arba paeiliui.“

1.2.26. išdėstau 5 priedo 41 punktą taip:

„41. Transporto priemonės galinėje dalyje turi būti įrengtas (-i) vienas (arba du) stabdymo žibintas (-ai). Jei transporto priemonės plotis didesnis kaip 1300 mm, turi būti įrengti du stabdymo žibintai. Gali būti įrengiamas papildomas S3 arba S4 kategorijos stabdymo žibintas (t. y. vidurinis iškeltas stabdymo žibintas), jeigu tenkinami visi atitinkami JT EEK taisyklės Nr. 48 reikalavimai, taikomi tokiems stabdymo žibintams įrengti M1 klasės transporto priemonėse.“

1.2.27. išdėstau 5 priedo 50 punktą taip:

„50. Pagal gabarito plotį:

50.1. atskirą priekinį gabarito žibintą galima įrengti virš kito priekinio žibinto, po tuo žibintu ar vienoje jo pusėje:

50.1.1. jeigu tie žibintai įrengti vienas virš kito, priekinio gabarito žibinto atskaitos centras turi būti vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje;

50.1.2. jeigu tie žibintai įrengti vienas šalia kito, jų atskaitos centras nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos turi būti per vienodą atstumą;

50.2. su kitu priekiniu žibintu sujungtas priekinis gabarito žibintas turi būti įrengtas taip, kad jo atskaitos centras būtų vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje;

50.3. du priekiniai gabarito žibintai, iš kurių vienas arba abu sujungti su kitu priekiniu žibintu, turi būti įrengti taip, kad jų atskaitos centrai nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos būtų per vienodą atstumą;

50.4. jei transporto priemonėje yra įrengti du priekiniai gabarito žibintai, tai šoninis atstumas tarp šviesą spinduliuojančių paviršių išorinių kraštų ir tolimiausių transporto priemonės kraštų turi būti ne didesnis kaip 400 mm.“

1.2.28. išdėstau 5 priedo 57 punktą taip:

„57. Pagal gabarito plotį galinio gabarito žibinto atskaitos centras turi būti vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje, jeigu įrengtas tik vienas galinis gabarito žibintas; jeigu įrengti du galiniai gabarito žibintai, jų atskaitos centrai nuo vidurinės išilginės transporto priemonės ašies turi būti per vienodą atstumą. Jei transporto priemonė turi du galinius ratus, turi būti įrengti du galiniai gabarito žibintai, tarp kurių atstumas turi būti ne mažesnis kaip 400 mm.“

1.2.29. išdėstau 5 priedo 63 punktą taip:

„63. Pagal gabarito plotį:

63.1. galinio šviesą atspindinčio ne trikampio formos atšvaito atskaitos centras turi būti vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje, jeigu įrengtas tik vienas galinis šviesą atspindintis ne trikampio formos atšvaitas;

63.2. jeigu įrengti du galiniai šviesą atspindintys ne trikampio formos atšvaitai, jų atskaitos centrai nuo vidurinės išilginės transporto priemonės ašies turi būti per vienodą atstumą;

63.3. jei transporto priemonėje yra įrengti du galiniai šviesą atspindintys ne trikampio formos atšvaitai, tai nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos labiausiai nutolę atspindinčio paviršiaus kraštai nuo tolimiausio transporto priemonės krašto neturi būti nutolę daugiau kaip 400 mm.“

1.2.30. papildau 5 priedą XIII skyriumi ir išdėstau jį taip:

XIII. DIENOS ŽIBINTO REIKALAVIMAI

82. Ne platesnėse kaip 1 300 mm transporto priemonėse turi būti įrengtas vienas arba du dienos žibintai; jei transporto priemonė platesnė kaip 1 300 mm, turi būti įrengti du dienos žibintai.
83. Dienos žibintų išdėstymui nėra specialių reikalavimų.
84. Dienos žibintų padėtis:

84.1. pagal plotį:

84.1.1. atskirą dienos žibintą galima įrengti virš kito priekinio žibinto, po tuo žibintu arba vienoje jo pusėje. Jeigu žibintai sumontuoti vienas virš kito, dienos žibinto atskaitos centras turi būti transporto priemonės išilginėje vidurio plokštumoje. Jeigu jie įrengti vienas šalia kito, jų atskaitos centrai turi būti vienodu atstumu nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos;

84.1.2. su kitu priekiniu žibintu sujungtas atskiras dienos žibintas įrengiamas taip, kad jo atskaitos centras būtų transporto priemonės išilginėje vidurio plokštumoje. Jeigu transporto priemonėje šalia dienos žibinto taip pat įrengtas kitas priekinis žibintas, jų atskaitos centrai turi būti vienodu atstumu nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos;

84.1.3. du dienos žibintai, iš kurių nė vienas nesujungtas su kitu priekiniu žibintu arba iš kurių vienas arba abu su juo sujungti, įrengiami taip, kad jų atskaitos centrai būtų vienodu atstumu nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos;

84.1.4. jei transporto priemonė platesnė negu 1 300 mm, atstumas tarp šviesą spinduliuojančių paviršių vidinių kraštų turi būti ne mažesnis kaip 500 mm;

84.2. pagal aukštį – mažiausiai 250 mm ir daugiausia 1 500 mm virš žemės paviršiaus;

84.3. pagal ilgį – transporto priemonės priekyje. Laikoma, kad šis reikalavimas yra įvykdytas, jeigu spinduliuojama šviesa atsispindėdama nuo galinio vaizdo veidrodžių ir (arba) kitų atspindimųjų transporto priemonės paviršių vairuotojui nei tiesiogiai, nei netiesiogiai netrukdo;

84.4. jeigu atstumas tarp priekinio posūkio žibinto ir dienos žibinto ne didesnis kaip 40 mm, dienos žibinto elektros jungtys atitinkamoje transporto priemonės pusėje yra tokios, kad:

84.4.1. jis išjungtas;

84.4.2. jo šviesos stipris sumažintas iki ne didesnio negu 140 cd lygio per visą tą laiką, kai atitinkamas priekinis posūkio žibintas yra įjungtas (įskaitant įjungimo ir išjungimo fazes).
85. Dienos žibintų geometrinis matomumas:
85.1. α = 10° aukštyn ir 10° žemyn;

85.2. β = 20° į kairę ir dešinę, jei yra vienas dienos žibintas;

85.3. β = 20° į išorę ir 20° į vidų, jei yra du dienos žibintai.
86. Dienos žibintų orientavimas – į priekį; galima pasukti pagal vairuojamojo rato pasukimo kampą.
87. Dienos žibintų elektrinės jungtys:
87.1. visi dienos žibintai turi įsijungti, kai įjungiamas pagrindinis valdymo jungiklis; jie gali likti išjungti esant šioms sąlygoms:

87.1.1. automatinės pavaros valdiklio padėtis yra transporto priemonės stovėjimo padėtyje;

87.1.2. stovėjimo stabdys įjungtas;

87.1.3. kiekvieną kartą, kai rankiniu būdu pirmą kartą įjungiamas pagrindinis valdymo jungiklis ir transporto priemonės varomoji sistema, prieš tai, kai transporto priemonė pajuda;

87.2. dienos žibintai gali būti išjungti rankiniu būdu, jeigu transporto priemonė neviršija 10 km/h greičio. Žibintai automatiškai vėl įjungiami transporto priemonei viršijus 10 km/h greitį arba transporto priemonei nuvažiavus daugiau kaip 100 m;

87.3. dienos žibintai automatiškai išjungiami, kai:

87.3.1. transporto priemonė išjungiama pagrindiniu valdymo jungikliu;

87.3.2. įjungti priekiniai rūko žibintai;

87.3.3. įjungti žibintai, išskyrus atvejus, kai jie naudojami nenutrūkstamam šviečiamajam įspėjimui trumpais intervalais ir mažiau negu 1000 lux aplinkos apšvietimo sąlygomis, kai transporto priemonės spidometro rodomas greitis dar aiškiai įskaitomas (pvz., jeigu spidometro apšvietimas visada įjungtas) ir transporto priemonėje neįrengta nemirksinti žalios spalvos signalinė lemputė laikantis Taisyklių 5 priedo 55 punkto arba speciali žalia uždarosios grandinės signalinė lemputė dienos žibintui, pažymėta atitinkamu simboliu. Tokiu atveju artimosios šviesos žibintai ir apšvietimo įtaisai, reikalingi pagal Taisyklių 3 priedo 11 punktą, automatiškai įjungiami vienu metu per dvi sekundes nuo tada, kai aplinkos apšvietimo lygis sumažėja iki mažiau negu 1000 lux. Jei aplinkos apšvietimo lygis vėliau pasiekia bent 7000 lux, dienos žibintai automatiškai įjungiami, o artimosios šviesos žibintai ir apšvietimo įtaisai, reikalingi pagal Taisyklių 3 priedo 11 punktą, išjungiami vienu metu per 5–300 sekundžių (t. y. jeigu tamsoje vairuotojas neturi matomos nuorodos ar signalo įjungti įprastą apšvietimą, apšvietimas turi būti įjungiamas automatiškai).
88. Uždarosios grandinės signalinės lemputės įrengti neprivaloma.“
1.2.31. išdėstau 6 priedo 1 punktą taip:

„1. L3e klasės transporto priemonės turi atitikti visus JT EEK taisyklės Nr. 53, išskyrus 5.14.9 punktą, reikalavimus.“

1.2.32. išdėstau 6 priedo 32 punktą taip:

„32. Vertikalusis kampas turi būti 15° virš horizontalės ir žemiau jos, tačiau vertikalųjį kampą žemiau horizontalės galima sumažinti iki 5°, jeigu posūkio žibintai yra mažesniame kaip 750 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus.“

1.2.33. išdėstau 6 priedo 41 punktą taip:

„41. Jeigu transporto priemonėje įrengtiems posūkio žibintams tiekiama kintamoji elektros srovė, kai variklio sukimosi dažnis yra nuo 50 iki 100 proc. didžiausio transporto priemonės greičio atitinkančio dažnio, tai šviesos mirksėjimo dažnis turi būti 90±30 kartų per minutę ir toje pačioje transporto priemonės pusėje esantys posūkio žibintai turi mirksėti arba tuo pačiu metu, arba paeiliui.“

1.2.34. išdėstau 6 priedo 42 punktą taip:

„42. Jeigu transporto priemonėje įrengtiems posūkio žibintams tiekiama kintamoji elektros srovė, kai variklio sukimosi dažnis yra nuo gamintojo nurodyto tuščiosios eigos variklio sukimosi dažnio iki 50 proc. didžiausio transporto priemonės greičio atitinkančio dažnio, tai šviesos mirksėjimo dažnis turi būti nuo 90+30 iki 90–45 kartų per minutę ir toje pačioje transporto priemonės pusėje esantys posūkio žibintai turi mirksėti arba tuo pačiu metu, arba paeiliui.“

1.2.35. išdėstau 7 priedo 2.4 punktą taip:

„2.4. šoniniai šviesą atspindintys ne trikampio formos atšvaitai;“

1.2.36. papildau 7 priedą nauju 2.5 punktu ir išdėstau jį taip:

„2.5. Dienos žibintas.“

1.2.37. išdėstau 7 priedo 15 punktą taip:

„15. Visų priekinių žibintų, kuriuos galima įjungti tuo pačiu metu, didžiausias šviesos stipris neturi būti didesnis kaip 430000 cd, o tai atitinka bazinę vertę 100. Taip pat transporto priemonių tolimosios šviesos žibintuose, kurių kraštai paprastai palinkę, gali būti įrengta HPRS, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 53 2.25 punkte, jeigu laikomasi visų HPRS taikomų tos taisyklės reikalavimų.“

1.2.38. išdėstau 7 priedo 31 punktą taip:

„31. Vertikalusis kampas turi būti 15° virš horizontalės ir žemiau jos, tačiau vertikalųjį kampą žemiau horizontalės galima sumažinti iki 5°, jeigu posūkio žibintai yra mažesniame kaip 750 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus.“

1.2.39. išdėstau 7 priedo 40 punktą taip:

„40. Jeigu transporto priemonėje įrengtiems posūkio žibintams tiekiama kintamoji elektros srovė, kai variklio sukimosi dažnis yra nuo 50 iki 100 proc. didžiausio transporto priemonės greičio atitinkančio dažnio, tai šviesos mirksėjimo dažnis turi būti 90±30 kartų per minutę ir toje pačioje transporto priemonės pusėje esantys posūkio žibintai turi mirksėti arba tuo pačiu metu, arba paeiliui.“

1.2.40. išdėstau 7 priedo 41 punktą taip:

„41. Jeigu transporto priemonėje įrengtiems posūkio žibintams tiekiama kintamoji elektros srovė, kai variklio sukimosi dažnis yra nuo gamintojo nurodyto tuščiosios eigos variklio sukimosi dažnio iki 50 proc. didžiausio transporto priemonės greičio atitinkančio dažnio, tai šviesos mirksėjimo dažnis turi būti nuo 90+30 iki 90–45 kartų per minutę ir toje pačioje transporto priemonės pusėje esantys posūkio žibintai turi mirksėti arba tuo pačiu metu, arba paeiliui.“

1.2.41. papildau 7 priedą XIV skyriumi ir išdėstau jį taip:

XIV. DIENOS ŽIBINTO REIKALAVIMAI
108. Ne platesnėse kaip 1 300 mm transporto priemonėse turi būti įrengtas vienas arba du dienos žibintai; jei transporto priemonė platesnė kaip 1 300 mm, turi būti įrengti du dienos žibintai.
109. Dienos žibintų išdėstymui nėra specialių reikalavimų.
110. Dienos žibintų padėtis:
110.1. pagal plotį:

110.1.1. atskirą dienos žibintą galima įrengti virš kito priekinio žibinto, po tuo žibintu arba vienoje jo pusėje. Jeigu žibintai sumontuoti vienas virš kito, dienos žibinto atskaitos centras turi būti transporto priemonės išilginėje vidurio plokštumoje. Jeigu jie įrengti vienas šalia kito, jų atskaitos centrai turi būti vienodu atstumu nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos;

110.1.2. su kitu priekiniu žibintu sujungtas atskiras dienos žibintas įrengiamas taip, kad jo atskaitos centras būtų transporto priemonės išilginėje vidurio plokštumoje. Jeigu transporto priemonėje šalia dienos žibinto taip pat įrengtas kitas priekinis žibintas, jų atskaitos centrai turi būti vienodu atstumu nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos;

110.1.3. du dienos žibintai, iš kurių nė vienas nesujungtas su kitu priekiniu žibintu arba iš kurių vienas arba abu su juo sujungti, įrengiami taip, kad jų atskaitos centrai būtų vienodu atstumu nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos;

110.1.4. jeigu transporto priemonė platesnė negu 1 300 mm, atstumas tarp šviesą spinduliuojančių paviršių vidinių kraštų turi būti ne mažesnis kaip 500 mm;

110.2. pagal aukštį – mažiausiai 250 mm ir daugiausia 1 500 mm virš žemės paviršiaus;

110.3. pagal ilgį – transporto priemonės priekyje. Laikoma, kad šis reikalavimas yra įvykdytas, jeigu spinduliuojama šviesa atsispindėdama nuo galinio vaizdo veidrodžių ir (arba) kitų atspindimųjų transporto priemonės paviršių vairuotojui nei tiesiogiai, nei netiesiogiai netrukdo;

110.4. jeigu atstumas tarp priekinio posūkio žibinto ir dienos žibinto ne didesnis kaip 40 mm, dienos žibinto elektros jungtys atitinkamoje transporto priemonės pusėje yra tokios, kad:

110.4.1. jis išjungtas;

110.4.2. jo šviesos stipris sumažintas iki ne didesnio negu 140 cd lygio per visą tą laiką, kai atitinkamas priekinis posūkio žibintas yra įjungtas (įskaitant įjungimo ir išjungimo fazes).
111. Dienos žibintų geometrinis matomumas:

111.1. α = 10° aukštyn ir 10° žemyn;

111.2. β = 20° į kairę ir dešinę, jei yra vienas dienos žibintas;

111.3. β = 20° į išorę ir 20° į vidų, jei yra du dienos žibintai.
112. Dienos žibintų orientavimas – į priekį; galima pasukti pagal vairuojamojo rato pasukimo kampą.
113. Dienos žibintų elektrinės jungtys:

113.1. visi dienos žibintai turi įsijungti, kai įjungiamas pagrindinis valdymo jungiklis; jie gali likti išjungti esant šioms sąlygoms:

113.1.1. automatinės pavaros valdiklio padėtis yra transporto priemonės stovėjimo padėtyje;

113.1.2. stovėjimo stabdys įjungtas;

113.1.3. kiekvieną kartą, kai rankiniu būdu pirmą kartą įjungiamas pagrindinis valdymo jungiklis ir transporto priemonės varomoji sistema, prieš tai, kai transporto priemonė pajuda;

113.2. dienos žibintai gali būti išjungti rankiniu būdu, jeigu transporto priemonė neviršija 10 km/h greičio. Žibintai automatiškai vėl įjungiami transporto priemonei viršijus 10 km/h greitį arba transporto priemonei nuvažiavus daugiau kaip 100 m;

113.3. dienos žibintai automatiškai išjungiami, kai:

113.3.1. transporto priemonė išjungiama pagrindiniu valdymo jungikliu;

113.3.2. įjungti priekiniai rūko žibintai;

113.3.3. įjungti žibintai, išskyrus atvejus, kai jie naudojami nenutrūkstamam šviečiamajam įspėjimui trumpais intervalais ir mažiau negu 1000 lux aplinkos apšvietimo sąlygomis, kai transporto priemonės spidometro rodomas greitis dar aiškiai įskaitomas (pvz., jeigu spidometro apšvietimas visada įjungtas) ir transporto priemonėje neįrengta nemirksinti žalios spalvos signalinė lemputė laikantis Taisyklių 5 priedo 55 punkto arba speciali žalia uždarosios grandinės signalinė lemputė dienos žibintui, pažymėta atitinkamu simboliu. Tokiu atveju artimosios šviesos žibintai ir apšvietimo įtaisai, reikalingi pagal Taisyklių 3 priedo 11 punktą, automatiškai įjungiami vienu metu per dvi sekundes nuo tada, kai aplinkos apšvietimo lygis sumažėja iki mažiau negu 1000 lux. Jei aplinkos apšvietimo lygis vėliau pasiekia bent 7000 lux, dienos žibintai automatiškai įjungiami, o artimosios šviesos žibintai ir apšvietimo įtaisai, reikalingi pagal Taisyklių 3 priedo 11 punktą, išjungiami vienu metu per 5–300 sekundžių (t. y. jeigu tamsoje vairuotojas neturi matomos nuorodos ar signalo įjungti įprastą apšvietimą, apšvietimas turi būti įjungiamas automatiškai).
114. Uždarosios grandinės signalinės lemputės įrengti neprivaloma.“

1.2.42. išdėstau 8 priedo 2.4 punktą taip:

„2.4. dienos žibintas.“

1.2.43. išdėstau 8 priedo 13 punktą taip:

„13. Visų priekinių žibintų, kuriuos galima įjungti tuo pačiu metu, didžiausias šviesos stipris neturi būti didesnis kaip 430000 cd, o tai atitinka bazinę vertę 100. Taip pat transporto priemonių tolimosios šviesos žibintuose, kurių kraštai paprastai palinkę, gali būti įrengta HPRS, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 53 2.25 punkte, jeigu laikomasi visų HPRS taikomų tos taisyklės reikalavimų.“

1.2.44. išdėstau 8 priedo 16 punktą taip:

„16. Pagal gabarito plotį:

16.1. atskirą priekinį artimosios šviesos žibintą galima įrengti virš kito priekinio žibinto, po tuo žibintu ar vienoje jo pusėje:

16.1.1. jeigu tie žibintai įrengti vienas virš kito, priekinio artimosios šviesos žibinto atskaitos centras turi būti vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje;

16.1.2. jeigu tie žibintai įrengti vienas šalia kito, jų atskaitos centras nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos turi būti per vienodą atstumą;

16.2. su kitu priekiniu žibintu sujungtas priekinis artimosios šviesos žibintas turi būti įrengtas taip, kad jo atskaitos centras būtų vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje; jeigu transporto priemonėje šalia priekinio artimosios šviesos žibinto įrengtas atskiras priekinis tolimosios šviesos žibintas, jų atskaitos centrai nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos turi būti per vienodą atstumą;

16.3. du priekiniai artimosios šviesos žibintai, iš kurių vienas arba abu sujungti su kitu priekiniu žibintu, turi būti įrengti taip, kad jų atskaitos centrai nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos būtų per vienodą atstumą;

16.4 jeigu yra du artimosios šviesos žibintai, šoninis atstumas tarp šviesą spinduliuojančių paviršių išorinių kraštų ir tolimiausių transporto priemonės kraštų turi būti ne didesnis kaip 400 mm.“

1.2.45. papildau 8 priedą 261 punktu ir išdėstau jį taip:

„261. Kiti priekinių artimosios šviesos žibintų reikalavimai:

261.1. transporto priemonių artimosios šviesos žibintuose, kurių kraštai palinkę, gali būti įrengta HPRS, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 53 2.25 punkte, jeigu laikomasi visų HPRS taikomų tos taisyklės reikalavimų;

261.2. artimosios šviesos žibintai, kurių šviesą spinduliuojančio paviršiaus žemiausias taškas yra ne aukščiau negu 800 mm virš žemės, sureguliuojami taip, kad pradinis polinkis būtų nuo –1,0 proc. iki –1,5 proc. Tikslią vertę gali deklaruoti gamintojas;

261.3. artimosios šviesos žibintai, kurių šviesą spinduliuojančio paviršiaus žemiausias taškas yra 800–1000 mm virš žemės, sureguliuojami taip, kad pradinis polinkis būtų nuo –1,0 proc. iki –2,0 proc. Tikslią vertę gali deklaruoti gamintojas;

261.4. artimosios šviesos žibintai, kurių šviesą spinduliuojančio paviršiaus žemiausias taškas yra ne žemiau negu 1000 mm virš žemės, sureguliuojami taip, kad pradinis polinkis būtų nuo –1,5 proc. iki –2,0 proc. Tikslią vertę gali deklaruoti gamintojas;

261.5. artimosios šviesos žibintų, kurių šviesos šaltinio etaloninis šviesos srautas neviršija 2 000 liumenų ir pradinis polinkis yra nuo –1,0 proc. iki –1,5 proc., polinkis nuo vertikalės visomis apkrovos sąlygomis turi likti nuo –0,5 proc. iki –2,5 proc. Polinkis nuo vertikalės lieka nuo –1,0 proc. iki –3,0 proc., jeigu nustatytas pradinis polinkis yra nuo –1,5 proc. ir 2,0 proc. Siekiant įvykdyti reikalavimus, gali būti naudojamas išorinis reguliavimo įtaisas, jeigu nereikia papildomų įrankių, kurių nėra transporto priemonėje;

261.6. artimosios šviesos žibintų, kurių šviesos šaltinio etaloninis šviesos srautas didesnis negu 2 000 liumenų ir pradinis polinkis yra nuo –1,0 proc. iki –1,5 proc., polinkis nuo vertikalės visomis apkrovos sąlygomis turi likti nuo –0,5 proc. iki –2,5 proc. Polinkis nuo vertikalės lieka nuo –1,0 proc. iki –3,0 proc., jeigu nustatytas pradinis polinkis yra nuo –1,5 proc. ir 2,0 proc. Siekiant įvykdyti šio punkto reikalavimus, galima naudoti žibintų reguliavimo įtaisą, jeigu jis veikia automatiškai ir atsako trukmė yra mažesnė negu 30 sekundžių.“

1.2.46. papildau 8 priedą 262 punktu ir išdėstau jį taip:

„262. Priekinių artimosios šviesos žibintų bandymo sąlygos:

262.1. atitiktis Taisyklių 5priedo 241 punkto polinkio reikalavimams tikrinama tokiomis sąlygomis:

262.1.1. parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė ir 75 kg svorio vairuotoją atitinkanti masė;

262.1.2. visiškai pakrauta transporto priemonė, kurios masė paskirstyta taip, kad ji atitiktų gamintojo deklaruotą didžiausią ašies apkrovą esant šiai apkrovos sąlygai;

262.1.3. transporto priemonė su 75 kg svorio vairuotoją atitinkančia mase papildomai pakrauta taip, kad būtų pasiekta gamintojo deklaruota didžiausia leidžiama galinės ašies apkrova; priekinės ašies apkrova šiuo atveju turi būti kuo mažesnė;

262.2. prieš atliekant bet kokius matavimus, transporto priemonė tris kartus pasiūbuojama aukštyn, žemyn, atgal ir į priekį bent per vieną rato sūkį.“

1.2.47. išdėstau 8 priedo 30 punktą taip:

„30. Vertikalusis kampas turi būti 15° virš horizontalės ir žemiau jos, tačiau vertikalųjį kampą žemiau horizontalės galima sumažinti iki 5°, jeigu posūkio žibintai yra mažesniame kaip 750 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus.“

1.2.48. išdėstau 8 priedo 39 punktą taip:

„39. Jeigu transporto priemonėje įrengtiems posūkio žibintams tiekiama kintamoji elektros srovė, kai variklio sukimosi dažnis yra nuo 50 iki 100 proc. didžiausio transporto priemonės greičio atitinkančio dažnio, tai šviesos mirksėjimo dažnis turi būti 90±30 kartų per minutę ir toje pačioje transporto priemonės pusėje esantys posūkio žibintai turi mirksėti arba tuo pačiu metu, arba paeiliui.“

1.2.49. išdėstau 8 priedo 40 punktą taip:

„40. Jeigu transporto priemonėje įrengtiems posūkio žibintams tiekiama kintamoji elektros srovė, kai variklio sukimosi dažnis yra nuo gamintojo nurodyto tuščiosios eigos variklio sukimosi dažnio iki 50 proc. didžiausio transporto priemonės greičio atitinkančio dažnio, tai šviesos mirksėjimo dažnis turi būti nuo 90+30 iki 90–45 kartų per minutę ir toje pačioje transporto priemonės pusėje esantys posūkio žibintai turi mirksėti arba tuo pačiu metu, arba paeiliui.“

1.2.50. išdėstau 8 priedo 42 punktą taip:

„42. Transporto priemonės galinėje dalyje turi būti įrengtas (-i) vienas (arba du) stabdymo žibintas (-ai). Jei transporto priemonės plotis didesnis kaip 1300 mm, turi būti įrengti du stabdymo žibintai. Gali būti įrengiamas papildomas S3 arba S4 kategorijos stabdymo žibintas (t. y. vidurinis iškeltas stabdymo žibintas), jeigu tenkinami visi atitinkami JT EEK taisyklės Nr. 48 reikalavimai, taikomi tokiems stabdymo žibintams įrengti M1 klasės transporto priemonėse.“

1.2.51. išdėstau 8 priedo 51 punktą taip:

„51. Pagal gabarito plotį:

51.1. atskirą priekinį gabarito žibintą galima įrengti virš kito priekinio žibinto, po tuo žibintu ar vienoje jo pusėje:

51.1.1. jeigu tie žibintai įrengti vienas virš kito, priekinio gabarito žibinto atskaitos centras turi būti vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje;

51.1.2. jeigu tie žibintai įrengti vienas šalia kito, jų atskaitos centras nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos turi būti per vienodą atstumą;

51.2. su kitu priekiniu žibintu sujungtas priekinis gabarito žibintas turi būti įrengtas taip, kad jo atskaitos centras būtų vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje;

51.3. du priekiniai gabarito žibintai, iš kurių vienas arba abu sujungti su kitu priekiniu žibintu, turi būti įrengti taip, kad jų atskaitos centrai nuo vidurinės išilginės transporto priemonės plokštumos būtų per vienodą atstumą;

51.4. jei transporto priemonėje yra įrengti du priekiniai gabarito žibintai, tai šoninis atstumas tarp šviesą spinduliuojančių paviršių išorinių kraštų ir tolimiausių transporto priemonės kraštų turi būti ne didesnis kaip 400 mm.“

1.2.52. išdėstau 8 priedo 58 punktą taip:

„58. Pagal gabarito plotį galinio gabarito žibinto atskaitos centras turi būti vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje, jeigu įrengtas tik vienas galinis gabarito žibintas; jeigu įrengti du galiniai gabarito žibintai, jų atskaitos centrai nuo vidurinės išilginės transporto priemonės ašies turi būti per vienodą atstumą. Jei transporto priemonė yra platesnė kaip 1300 mm ir turi du galinius ratus, atstumas tarp gabarito žibintų išorinių kraštų ir tolimiausių transporto priemonės kraštų turi būti ne didesnis kaip 400 mm.“

1.2.53. išdėstau 8 priedo 103 punktą taip:

„103. Pagal gabarito plotį:

103.1. galinio šviesą atspindinčio ne trikampio formos atšvaito atskaitos centras turi būti vidurinėje išilginėje transporto priemonės plokštumoje, jeigu įrengtas tik vienas galinis šviesą atspindintis ne trikampio formos atšvaitas;

103.2. jeigu įrengti du galiniai šviesą atspindintys ne trikampio formos atšvaitai, jų atskaitos centrai nuo vidurinės išilginės transporto priemonės ašies turi būti per vienodą atstumą;

103.3. jei transporto priemonėje yra įrengti du galiniai šviesą atspindintys ne trikampio formos atšvaitai, tai šoninis atstumas tarp šviesą spinduliuojančių paviršių išorinių kraštų ir tolimiausių transporto priemonės kraštų turi būti ne didesnis kaip 400 mm.“

1.2.54. papildau 8 priedą XV skyriumi ir išdėstau jį taip:

XV. DIENOS ŽIBINTO REIKALAVIMAI
115. Ne platesnėse kaip 1 300 mm transporto priemonėse turi būti įrengtas vienas arba du dienos žibintai; jei transporto priemonė platesnė kaip 1 300 mm, turi būti įrengti du dienos žibintai.
116. Dienos žibintų išdėstymui nėra specialių reikalavimų.
117. Dienos žibintų padėtis:

117.1. pagal plotį:

117.1.1. atskirą dienos žibintą galima įrengti virš kito priekinio žibinto, po tuo žibintu arba vienoje jo pusėje. Jeigu žibintai sumontuoti vienas virš kito, dienos žibinto atskaitos centras turi būti transporto priemonės išilginėje vidurio plokštumoje. Jeigu jie įrengti vienas šalia kito, jų atskaitos centrai turi būti vienodu atstumu nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos;

117.1.2. su kitu priekiniu žibintu sujungtas atskiras dienos žibintas įrengiamas taip, kad jo atskaitos centras būtų transporto priemonės išilginėje vidurio plokštumoje. Jeigu transporto priemonėje šalia dienos žibinto taip pat įrengtas kitas priekinis žibintas, jų atskaitos centrai turi būti vienodu atstumu nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos;

117.1.3. du dienos žibintai, iš kurių nė vienas nesujungtas su kitu priekiniu žibintu arba iš kurių vienas arba abu su juo sujungti, įrengiami taip, kad jų atskaitos centrai būtų vienodu atstumu nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos;

117.1.4. jeigu transporto priemonė platesnė negu 1 300 mm, atstumas tarp šviesą spinduliuojančių paviršių vidinių kraštų turi būti ne mažesnis kaip 500 mm;

117.2. pagal aukštį – mažiausiai 250 mm ir daugiausia 1 500 mm virš žemės paviršiaus;

117.3. pagal ilgį – transporto priemonės priekyje. Laikoma, kad šis reikalavimas yra įvykdytas, jeigu spinduliuojama šviesa atsispindėdama nuo galinio vaizdo veidrodžių ir / arba kitų atspindimųjų transporto priemonės paviršių vairuotojui nei tiesiogiai, nei netiesiogiai netrukdo;

117.4. jeigu atstumas tarp priekinio posūkio žibinto ir dienos žibinto ne didesnis kaip 40 mm, dienos žibinto elektros jungtys atitinkamoje transporto priemonės pusėje yra tokios, kad:

117.4.1. jis išjungtas;

117.4.2. jo šviesos stipris sumažintas iki ne didesnio negu 140 cd lygio per visą tą laiką, kai atitinkamas priekinis posūkio žibintas yra įjungtas (įskaitant įjungimo ir išjungimo fazes).
118. Dienos žibintų geometrinis matomumas:
118.1. α = 10° aukštyn ir 10° žemyn;

118.2. β = 20° į kairę ir dešinę, jei yra vienas dienos žibintas;

118.3. β = 20° į išorę ir 20° į vidų, jei yra du dienos žibintai.
119. Dienos žibintų orientavimas – į priekį; galima pasukti pagal vairuojamojo rato pasukimo kampą.
120. Dienos žibintų elektrinės jungtys:

120.1. visi dienos žibintai turi įsijungti, kai įjungiamas pagrindinis valdymo jungiklis; jie gali likti išjungti esant šioms sąlygoms:

120.1.1. automatinės pavaros valdiklio padėtis yra transporto priemonės stovėjimo padėtyje;

120.1.2. stovėjimo stabdys įjungtas;

120.1.3. kiekvieną kartą, kai rankiniu būdu pirmą kartą įjungiamas pagrindinis valdymo jungiklis ir transporto priemonės varomoji sistema, prieš tai, kai transporto priemonė pajuda;

120.2. dienos žibintai gali būti išjungti rankiniu būdu, jeigu transporto priemonė neviršija 10 km/h greičio. Žibintai automatiškai vėl įjungiami transporto priemonei viršijus 10 km/h greitį arba transporto priemonei nuvažiavus daugiau kaip 100 m;

120.3. dienos žibintai automatiškai išjungiami, kai:

120.3.1. transporto priemonė išjungiama pagrindiniu valdymo jungikliu;

120.3.2. įjungti priekiniai rūko žibintai;

120.3.3. įjungti žibintai, išskyrus atvejus, kai jie naudojami nenutrūkstamam šviečiamajam įspėjimui trumpais intervalais ir mažiau negu 1000 lux aplinkos apšvietimo sąlygomis, kai transporto priemonės spidometro rodomas greitis dar aiškiai įskaitomas (pvz., jeigu spidometro apšvietimas visada įjungtas) ir transporto priemonėje neįrengta nemirksinti žalios spalvos signalinė lemputė laikantis Taisyklių 5 priedo 55 punkto arba speciali žalia uždarosios grandinės signalinė lemputė dienos žibintui, pažymėta atitinkamu simboliu. Tokiu atveju artimosios šviesos žibintai ir apšvietimo įtaisai, reikalingi pagal Taisyklių 3 priedo 11 punktą, automatiškai įjungiami vienu metu per dvi sekundes nuo tada, kai aplinkos apšvietimo lygis sumažėja iki mažiau negu 1000 lux. Jei aplinkos apšvietimo lygis vėliau pasiekia bent 7000 lux, dienos žibintai automatiškai įjungiami, o artimosios šviesos žibintai ir apšvietimo įtaisai, reikalingi pagal Taisyklių 3 priedo 11 punktą, išjungiami vienu metu per 5–300 sekundžių (t. y. jeigu tamsoje vairuotojas neturi matomos nuorodos ar signalo įjungti įprastą apšvietimą, apšvietimas turi būti įjungiamas automatiškai).
121. Uždarosios grandinės signalinės lemputės įrengti neprivaloma.“

1.2.55. papildau 9 priedą 5.7 punktu ir išdėstau jį taip:

„5.7. Galinio valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas.“

1.2.56. išdėstau 9 priedo 6.3 punktą taip:

„6.3. Dienos žibintas: taip / ne*.“

1.2.57. pripažįstu netekusiu galios 10 priedą;

1.2.58. pripažįstu netekusiu galios 11 priedą.

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

e. Inspekcijos viršininko pareigas                                                                        Eugenijus Ruškus